• Home
 • /
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst, beheersen onderstaande algemene voorwaarden alle betrekkingen met Expert@Business en vullen zij de overeenkomsten verder aan, voor zover ze er niet mee strijdig is.
 2. Met het oog op het uitvoeren van de opdracht dienen de opdrachtgever en dienstverlener alle actuele noodzakelijke en nuttige gegevens en documenten ter beschikking te stellen van Expert@Business opdat zij een correcte inschatting kan maken van de omvang en uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever en dienstverlener zijn als enige aansprakelijk voor de inhoud van de door hen aangeleverde informatie en documenten. Tenzij anders overeengekomen, garandeert Expert@Business geen enkele vorm van exclusiviteit.

 3. Expert@Business en al degenen die haar in uitvoering van de Opdracht vertegenwoordigen verbinden er zich toe de gegevens haar door Opdrachtgever ter beschikking gesteld strikt confidentieel te behandelen, met eerbiediging voor het intellectuele eigendomsrecht, auteursrecht enz. Expert@Business zal deze gegevens niet gebruiken buiten de uitvoering van de Opdracht, noch zal zij deze gegevens publiceren of bekend maken of meedelen aan derden, behoudens met de uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever of behoudens wanneer Expert@Business op grond van een dwingende wettelijke bepaling hiertoe gehouden is.

 4. De overeengekomen prijs wordt door Expert@Business in functie van de voortgang van de werken, maandelijks gefactureerd.

  Tenzij anders vermeldt, zijn de facturen van Expert@Business contant betaalbaar op de zetel van Expert@Business aan de Pegasuslaan 5 te 1831 Diegem en dit zonder recht op schuldvergelijking, inhouding of opschorting. Klachten in verband met de facturen of de diensten waarop deze betrekking hebben worden slechts in overweging genomen indien zij binnen de acht dagen vanaf datum van factuur, respectievelijk vanaf beweerde tekortkoming bij aangetekende brief aan Expert@Business worden overgemaakt.

  Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning  vermeerderd met een nalatigheidintrest van één procent per maand. Een begonnen maand telt voor een volledige maand. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het aangerekende, niet tijdig voldane bedrag. Verder is Expert@Business gerechtigd de uitvoering op te schorten tot volledige betaling is ontvangen van factuur, intresten en schade of zelfs de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder dat Expert@Business enige opzegtermijn, opzegvergoeding of andere compensatie ingevolge de voortijdige beëindiging aan verschuldigd is.

 5. Indien vooraf vastgelegde afspraken binnen de termijn van 1 week vóór de afspraak zouden worden geannuleerd, is Experts@Business gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 50% van de voorziene prestaties. Indien de afspraak wordt geannuleerd binnen de 24 uur vóór de afspraak, dan kan Experts@Business aanspraak maken op een vergoeding van 100% van de voorziene prestatie.

 6. Indien één der partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst tot de vaststelling komt dat een andere partij of de door deze aangestelde onderaannemer of andere derden hun taak niet op competente wijze en naar best vermogen uitvoeren, dan dienen zij, onverminderd mogelijke rechtstreekse vorderingen tussen henzelf en derden, Experts@Business onverwijld in kennis te stellen, uiterlijk binnen de 2 weken na vaststelling van de gebrekkige uitvoering.

  Experts@Business verkrijgt alsdan het recht om aan de gebrekkige uitvoering te verhelpen, en dit onverminderd haar recht om de schade te verhalen op de aansprakelijke of in gebreke blijvende partij.

 7. Voor zover Experts@Business, alleen of samen met anderen, op enigerlei wijze hetzij contractueel, hetzij buiten-contractueel, aansprakelijk zou worden gesteld, dan is haar totale aansprakelijkheid zowel ten aanzien van de opdrachtgever als dienstverlener steeds beperkt tot (a) het aandeel dat door haar fout is veroorzaakt, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in solidum en (b) tot het bedrag van de laatste geprotesteerde factuur van Experts@Business, met een absoluut maximum van 50.000,00 EUR.

  De onrechtstreekse schade, zoals o.m. financiële en commerciële verliezen, winstderving, verhogen van algemene kosten, bijkomende personeelskosten, immateriële schade, pure commerciële en/of vermogensschade of –opportuniteiten, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.

 8. Indien de overeenkomst met Experts@Business wordt beëindigd door diens opdrachtgever, dan blijven alle reeds betaalde voorschotten verworven als billijke genoegdoening wegens beëindiging van de overeenkomst, onverminderd het recht voor Experts@Business om op grond van de overeenkomst andere, bijkomende schade te vorderen.

 9. Nietigheid van een beding van de voorwaarden leidt enkel tot de niet-toepassing ervan, doch laat de andere voorwaarden onverlet.

  Bij eventuele conflicten zijn alleen de rechtbanken van de arrondissement Brussel bevoegd.

Op zoek naar een expert?

Bel ons op
0495/28.74.01
of stuur een mail naar
corinne.reynders
@expertsatyourbusiness.be